<

2 จาก 2 ผล

>

  • Be Fresh

  • สายฉีดชำระพร้อมสายอ่อนขอแขวน สีขาว

  • การอ้างอิง: 5B9131C0B

คุณสมบัติ


  • พื้นผิวสัมผัส:

    ขาว