Select your country

การแข่งขันการออกแบบระดับนานาชาติ

การออกแบบ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ล้วนเป็นหัวใจในการดำเนินกิจการของ Roca แบรนด์ส่งเสริมคุณค่าเหล่านี้ด้วยการส่งเสริมความคิดริเริ่มที่ให้การมองเห็นถึงความสามารถของสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและนักศึกษา ลักษณะระดับโลกของการดำเนินการเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงการแข่งขันการออกแบบระดับนานาชาติ 2 รายการกับผู้เข้าร่วมจาก 5 ทวีป ทำให้มีวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกันอย่างมากเกี่ยวกับอนาคตของพื้นที่ห้องน้ำ และเชื่อมโยงกับความท้าทายที่สำคัญที่สุดในปัจจุบัน ตามที่กำหนดโดยองค์การสหประชาชาติในหัวข้อความยั่งยืน เป้าหมายการพัฒนา (SDGs)